Kort historik

Kort historik om Oscarskanalen - 100 år

Den 250 m långa å som utgör vattenförbindelse mellan insjön Vemblingen på Norra Vindö och Sollenkrokafladen invid stora farleden till Stockholm fick sitt nuvarande namn -- Oscarskunalen -- år 1875.

Ån blev gräns mellan gårdarna Löknäs och Sollenkroka år 1850, vilket befästes vid en lantmäteriförrättning den 20 jan. 1862, då förutom lantmätaren B. Flegardt deltog bonden Johan E. 0. Nilsson för Sollenkroka och bonden Johan Söderman för Löknäs. De båda gårdarna var sannolikt i bruk redan på 1500-talet.

Sjön Vemblingen var i gångna tider en synnerligen fiskrik sjö, vilket många ortsbor och sommargäster ännu minns och som f. ö. också omnämnts i Värmdö kyrkböcker redan på 1600-talet.

Konung Oscar II var intresserad av att meta fisk och vid sina årliga seglatser med Örlogsflottan till Marstrand lät han efter första dagsetappen ankra upp vid Sollenkrokafladen och därifrån företaga fisketurer in i Vemblingen.

Som roddare av de kungliga vid fisket anlitades ibland även ortsbefolkningen, varför också min farfar och farfarsfar deltog. Båtarna kom ofta med stor svårighet genom ån varför kungen lät beordra en uppgrävning och fördjupning. Vid höger sida om åmynningen i Vemblingen uppfördes en brygga på vilken man kunde stå vid metandet och förtöja båtarna vid landstigning. Bryggan fick av förklarliga skäl namnet "Kungens brygga".

 Den lilla holmen på vänster sida om åmynningen blev i folkmun kallad "Länsmansholmen" av en viss anledning. Innan de kungliga anlände hade länsman i Värmdö varit där och kastat upp på land de fiskeredskap som ortsbefolkningen haft liggande i vattnet. Det förtäljes att min farfarsfar Erik Söderman, på sin tid ägare av Löknäs gård, ej var särskilt glad över detta förhållande. 

Enligt utsago lär kung Oscar II ha bedrivit fiske här under åren 1875-1907 och ån kom av naturliga skäl att kallas "Oscarskanalen". De kungliga hade även förutom fisket andra aktiviteter för sig här ute. Sålunda lät man vid Sollenkrokafladens södra strand vid den s. k. Skräddarängen uppföra en dansbana där ortsbefolkningen inbjöds att fröjda sig tillsammans med de kungliga till tonerna av Flottans musikkår. Ett minnesmärke finnes rest på denna plats. 

Sollenkrokafladen är även känt i ett annat sammanhang. Det vår här som Kungliga Svenska Segelsällskapet KSSS hade sin bas innan man flyttade till Sandhamn. Vårvintern 1930 blev Oscarskanalen på nytt uppmuddrad då landhöjning och igenslamning gjort det svårt för de större och numera motordrivna båtarna att ta sig igenom. Detta arbete utfördes genom markägarnas försorg. Greve Göran Posse på Skafts gård var initiativtagare och han bidrog dessutom i stor utsträckning med erforderliga medel.

 Vid detta tillfälle gjordes fördämningar av dubbla plankspont tätar med lera emellan i mynningarna till den smala delen av kanalen. Därefter pumpades vattnet bort mellan de båda fördämningsplatserna så att sprängning av nedrasade stenar och utgrävning kunde ske.

 Som tioåring minns jag ännu väl när detta arbete pågick. Efter slutad skoldag begav jag mig ner till kanalen för att se hur arbetet forstkred.

 Stockholm i januari 1975.

Sixten Söderman